Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre nákup cez internetový obchod:

www.delante.sk

(neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok)

 Článok 1 

Predmet úpravy

1. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka, a ktorý si zakúpili kupujúci.

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Článok 2

Zodpovednosť predávajúceho

 Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá, že tovar je v súlade s kúpnou zmluvou a že tovar má:

-         má požadovanú kvalitu, rozmer a druh

-         že nemá žiadne závady

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré už existovali pri prevzatí tovaru kupujúcim a za vady zistené a vzniknuté počas záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s kúpnou zmluvou, ak

 • spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel
 • reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
 • vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.
 • spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

 

Článok 3  

Záručná doba

 1. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak.

 

2.    Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

3.    Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

4. Zodpovednosť za vady zaniká v prípade, že:

- k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

- používaním tovaru v rozpore s inými podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.   

6. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 

Článok 4

Reklamácia tovaru a jej uplatnenie 

1.   Kupujúci je v prvom rade povinný informovať predávajúceho o vzniknutých alebo objavených vadách telefonicky alebo emailom a priložiť k tomu potrebnú fotodokumentáciu. V prípade, že sa obe strany dohodnú na zaslaní predmetu reklamácie je kupujúci povinný  reklamovaný tovar  zaslať na našu adresu avšak nie na dobierku. Je možné ho priniesť aj osobne na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a zároveň pripojiť kontaktné údaje (email, telefónné číslo).

2.  reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:

 • a) doručenie reklamácie / písomne, emailom/ na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
  b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, resp. zaslanie fotodokumentácie.
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa podania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

 

3.   Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Článok 5

Preberanie tovaru

1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený!

2.  Reklamáciu na rozbité sklenené časti si môže kupujúci uplatniť len u dopravcu. Ak sú vady zjavne spôsobené prepravou, je potrebné kontaktovať prepravnú spoločnosť, aby zhodnotili mieru poškodenia tovaru.

3. Reklamácia na tovar zo strany predávajúceho bude v plnej miere uznaná iba ak bol obal nepoškodený. 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.