Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD  obchodnej spoločnosti KEREX BJ, s. r. o. so sídlom: Duklianska 3543, 085 01 Bardejov, IČO 45 297 461, zápis: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22343/P (ďalej ako ,,obchodné podmienky“)


Článok 1.

Vymedzenie pojmov

 

1.  Prevádzkovateľom internetového obchodu a teda predávajúcim je:
Obchodné meno:  Kerex BJ, s. r. o,
Sídlo:                        Priemyselná 3003, 085 01 Bardejov
IČO:                         45297461
IČ DPH:                     SK2022931702
Zápis:                       Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č. 22343/P
Telefón:                    +421 901 788 085
E-mail:                     adela.sekercakova@kerex.eu
(ďalej len ,,predávajúci“)

 

2.  Kupujúci - Kupujúci je každá fyzická, alebo právnicka osoba, ktorá súhlasí s obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom internetového obchodu www.flowtea.sk a tento tovar ponúka na ďalší predaj (ďalej len ,,kupujúci“). Kupujúci musí byť zaregistrovaným a schváleným zákazníkom.
3.  Tovar - sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
4.  Objednávka – je kúpnou zmluvou, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
5.  Potvrdenie objednávky predávajúcim - uzatvorenie kúpnej zmluvy.
6.  Kúpna cena - cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
7.  Dodacia lehota – lehota garantovaná predajcom. Je uvedená pri danom tovare alebo pri potvrdení objednávky.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.  Kupujúci je povinný:

a)      prevziať objednaný tovar,

b)      zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

c)      prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Pri zistení poškodenia obalu je nutné spísať škodový zápis s prepravcom !

3.  Predávajúci je povinný:

a)      dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b)      spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar a reklamačný list.

 

Článok 3.

Objednávka tovaru

1.  Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.  Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

3.  Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 1. tohto článku.

 

Článok 4.

Storno objednávky

1.  Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to buď telefonicky alebo emailom.

2.  Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

 

Článok 5.

Cena, platobné podmienky, doba a spôsob dodania tovaru, daňový doklad

1.  Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v našom obchode v čase objednávania tovaru. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH 20%.

Až do zaplatenia plnej sumy za tovar zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

2.  Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Prevod na účet/ Vklad na účet


b) Dobierkou – platíte priamo kuriérovi za tovar pri preberaní tovaru

c) Platba pri osobnom odbere v kamennej predajni

3. Pri výrobku uvedenom skladom, zasielame tento výrobok do 48 hodín od prijatia objednávky, v prípade platby vopred na bankový účet do 48 hod. od prijatia tejto platby.

4.  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

5.  Spôsob dopravy:

-         kuriérom

-         osobné v kamennej predajni

6. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad o kúpe (faktúru) vystavený predávajúcim, pričom platí, že tento daňový doklad (faktúru) môže vystaviť a zaslať predávajúci kupujúcemu aj na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v doručenej Objednávke predávajúcemu, s čím kupujúci súhlasí.

 

Článok 6.

Poštovné a balné

ESHOP - poštovné a balné je 3,50 Eur v rámci SR za jednu zásielku. Pri nákupe nad 80 Eur je doprava zadarmo.


Veľkoobchod - Poštovné a balné je v rámci SR 5 Eur za jednu zásielku. Pri nákupe nad 180 EUR s DPH je doprava zdarma.

 

Článok 7.

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od doručenia tovaru. Kupujúci informuje predávajúceho, že odstupuje od zmluvy a do 14 dní je mu povinný zakúpený tovar vrátiť aj s pôvodnými obali prislúchajúcimi k produktu. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní vopred dohodnutým spôsobom.

2. Predávajúci je povinny vrátiť kupujúcemu všetky náklady aj náklady na poštovné. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší možný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy si uhrádza kupujúci sám.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak bol tovar vyrobený, poprípade objednaný len na základe požiadaviek zákazníka a predávajúcemu tak vznikli preukázateľné náklady na jeho vyrobenie alebo objednanie.

Adresa pre vrátenie tovaru:

KEREX BJ, s.r.o,

Priemyselná 3003,

085 01  Bardejov

Tovar neposielať na dobierku.

 

 

Článok 8.

Záručná lehota

1.  Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list a je súčasťou dodaného tovaru.

2.  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3.  Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Článok 9.

Reklamácia

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru.

 

Článok 10.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Článok 11.

Ochrana osobných údajov

1.  Kupujúci vyhlasuje, že registráciou udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov vedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Medzi tieto údaje patrí:

- meno, priezvisko

- názov a údaje firmy

- adresa doručenia

- emailová adresa

- telefónné číslo

Všetky tieto údaje sú uložené bezpečne v našej databáze a prístup má k nim len oprávnená osoba, ktorá objednávky spracúva. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš fakturačný a účtovný systém. Počas návštevy kupujúceho sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

2.  Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebude poskytnuté tretej osobe ani nijak inak zverejnené, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá doručuje na adresu kupujúceho objednaný tovar. V prípade povinnosti vyplývajúcej zo zákona, sprístupní prevádzkovateľ (predávajúci) osobné údaje tretej osobe (polícia, prokuratúra) len v zmysle a znení zákona.

3. Kupujúci ma kedykoľvek možnosť po prihlásení svoje údaje v systéme zmeniť. V prípade, že chce kupujúci svoj účet v eshope zrušiť, stačí o to požiadať prevádzkovateľa na tejto emailovej adrese: adela.sekercakova@kerex.eu Konto tak bude zrušené.

3.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje, že súhlasí so všetkými bodmi uvedenými v obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

3.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.